سپهر حدائق نیا مدیرعامل و موسس ترنوبو 4 ماه
bookmark_border
خیام در همه اشعارش با دعوت انسان به آگاهی از نیستی و عدم در پیش از تولد و پس از مرگ همیشه ما رو به لذت بردن از حضور در این دنیا دعوت کرده؛ مثال این شعر:
خیام اگر ز باده مستی خوش باش / با ماهرخی اگر نشستی خوش باشچون عاقبت کار جهان نیستی است / انگار که نیستی چو هستی خوش باش 
روز خیام بزرگ مبارک
emoji_objects