سروش تن‌زاده مدیر فناوری و موسس ترنوبو 2 ماه
bookmark_border
به جای افزایش پایه پولی باید نقدینگی موجود را به توازن رساند. رشد سریع پایه پولی باعث چند برابر شدن عرضه پول می‌شود و بیشتر از ارزش ریال می‌کاهد.
emoji_objects