سپهر حدائق نیا check_circle مدیرعامل و موسس ترنوبو 2 ماه ● ویرایش شدهpublic
bookmark_border
more_vert

داستان راه اندازی ترنوبو - چرا؟

سپهر حدائق نیا check_circle مدیرعامل و موسس ترنوبو 2 ماه ● ویرایش شدهpublic
bookmark_border
more_vert

داستان راه اندازی ترنوبو - چرا؟

سپهر حدائق نیا check_circle مدیرعامل و موسس ترنوبو 2 ماه ● ویرایش شدهpublic
bookmark_border
more_vert

داستان راه اندازی ترنوبو - چرا؟

سپهر حدائق نیا check_circle مدیرعامل و موسس ترنوبو 2 ماه ● ویرایش شدهpublic
bookmark_border
more_vert

داستان راه اندازی ترنوبو - چرا؟

سپهر حدائق نیا check_circle مدیرعامل و موسس ترنوبو 2 ماه ● ویرایش شدهpublic
bookmark_border
more_vert

داستان راه اندازی ترنوبو - چرا؟

سپهر حدائق نیا check_circle مدیرعامل و موسس ترنوبو 2 ماه ● ویرایش شدهpublic
bookmark_border
more_vert

داستان راه اندازی ترنوبو - چرا؟

سپهر حدائق نیا check_circle مدیرعامل و موسس ترنوبو 2 ماه ● ویرایش شدهpublic
bookmark_border
more_vert

داستان راه اندازی ترنوبو - چرا؟

سپهر حدائق نیا check_circle مدیرعامل و موسس ترنوبو 2 ماه ● ویرایش شدهpublic
bookmark_border
more_vert

داستان راه اندازی ترنوبو - چرا؟

سپهر حدائق نیا check_circle مدیرعامل و موسس ترنوبو 2 ماه ● ویرایش شده public
bookmark_border
امروز ساختار لینک دهی مقالات رو توی ترنوبو از Ternobo.com/article/x  به Ternobo.com/Username/x  تغییر دادیم که قطعاً به بهبود اشتراک‌گذاری بهتر لینک‌های مقالاتتون کمک میکنه. 

باتوجه به اهمیت ساختار لینک مقالات در اشتراک‌گذاری محتوا سعی می‌کنیم در بروزرسانی 0.1.5، امکان شخصی‌سازی لینک‌هارو هم فراهم کنیم.
درحال حاضر لینک‌ها به صورت خودکار و با اختصاص دادن یک کد عددی ایجاد میشن.
سپهر حدائق نیا check_circle مدیرعامل و موسس ترنوبو 2 ماه ● ویرایش شده public
bookmark_border
امروز ساختار لینک دهی مقالات رو توی ترنوبو از Ternobo.com/article/x  به Ternobo.com/Username/x  تغییر دادیم که قطعاً به بهبود اشتراک‌گذاری بهتر لینک‌های مقالاتتون کمک میکنه. 

باتوجه به اهمیت ساختار لینک مقالات در اشتراک‌گذاری محتوا سعی می‌کنیم در بروزرسانی 0.1.5، امکان شخصی‌سازی لینک‌هارو هم فراهم کنیم.
درحال حاضر لینک‌ها به صورت خودکار و با اختصاص دادن یک کد عددی ایجاد میشن.

محتوای دیگری وجود ندارد