آرمان رضوی زاده check_circle مدیر طراحی و موسس ترنوبو 3 ماه ● ویرایش شده public
bookmark_border
بعد از سال‌ها صبر و تلاش...
تبریک میگم بچه‌ها.

@sepehrhn
@soroosh
@ali
@farnaz
آرمان رضوی زاده check_circle مدیر طراحی و موسس ترنوبو 3 ماه ● ویرایش شده public
bookmark_border
بعد از سال‌ها صبر و تلاش...
تبریک میگم بچه‌ها.

@sepehrhn
@soroosh
@ali
@farnaz
آرمان رضوی زاده check_circle مدیر طراحی و موسس ترنوبو 3 ماه ● ویرایش شده public
bookmark_border
بعد از سال‌ها صبر و تلاش...
تبریک میگم بچه‌ها.

@sepehrhn
@soroosh
@ali
@farnaz
آرمان رضوی زاده check_circle مدیر طراحی و موسس ترنوبو 3 ماه ● ویرایش شده public
bookmark_border
بعد از سال‌ها صبر و تلاش...
تبریک میگم بچه‌ها.

@sepehrhn
@soroosh
@ali
@farnaz
آرمان رضوی زاده check_circle مدیر طراحی و موسس ترنوبو 3 ماه ● ویرایش شده public
bookmark_border
بعد از سال‌ها صبر و تلاش...
تبریک میگم بچه‌ها.

@sepehrhn
@soroosh
@ali
@farnaz
سپهر حدائق نیا check_circle مدیرعامل و موسس ترنوبو 3 ماه ● منتشر شدهpublic
bookmark_border
شاید ایده‌پردازی و راه اندازی یه محصول در همین حد نسخه بتا برای خیلی از تیم‌ها توی چند ماه ممکن باشه. اما این روند برای من و تیمم سه سال زمان برد.

همه چالش‌های تیم سازی، ایده‌پردازی، ترسیم چشم انداز و استراتژی و توسعه محصول یک طرف، این که یه نوجوون 15 ساله توی بوشهر هم باشی که میخواد دنبال رویاهاش بره یک طرف.

نمیدونم این حس اضطراب شدید که "حالا چی میشه؟" همراه با خوشحالی و ذوق مختص منه یا هرکسی که یه کاریو شروع میکنه با این حس رو به رو میشه.

ولی هرچی که هست میدونم باید خیلی سریع پشت سر بذارمش =)
سپهر حدائق نیا check_circle مدیرعامل و موسس ترنوبو 3 ماه ● منتشر شدهpublic
bookmark_border
شاید ایده‌پردازی و راه اندازی یه محصول در همین حد نسخه بتا برای خیلی از تیم‌ها توی چند ماه ممکن باشه. اما این روند برای من و تیمم سه سال زمان برد.

همه چالش‌های تیم سازی، ایده‌پردازی، ترسیم چشم انداز و استراتژی و توسعه محصول یک طرف، این که یه نوجوون 15 ساله توی بوشهر هم باشی که میخواد دنبال رویاهاش بره یک طرف.

نمیدونم این حس اضطراب شدید که "حالا چی میشه؟" همراه با خوشحالی و ذوق مختص منه یا هرکسی که یه کاریو شروع میکنه با این حس رو به رو میشه.

ولی هرچی که هست میدونم باید خیلی سریع پشت سر بذارمش =)
سپهر حدائق نیا check_circle مدیرعامل و موسس ترنوبو 3 ماه ● منتشر شدهpublic
bookmark_border
شاید ایده‌پردازی و راه اندازی یه محصول در همین حد نسخه بتا برای خیلی از تیم‌ها توی چند ماه ممکن باشه. اما این روند برای من و تیمم سه سال زمان برد.

همه چالش‌های تیم سازی، ایده‌پردازی، ترسیم چشم انداز و استراتژی و توسعه محصول یک طرف، این که یه نوجوون 15 ساله توی بوشهر هم باشی که میخواد دنبال رویاهاش بره یک طرف.

نمیدونم این حس اضطراب شدید که "حالا چی میشه؟" همراه با خوشحالی و ذوق مختص منه یا هرکسی که یه کاریو شروع میکنه با این حس رو به رو میشه.

ولی هرچی که هست میدونم باید خیلی سریع پشت سر بذارمش =)
سپهر حدائق نیا check_circle مدیرعامل و موسس ترنوبو 3 ماه ● منتشر شدهpublic
bookmark_border
شاید ایده‌پردازی و راه اندازی یه محصول در همین حد نسخه بتا برای خیلی از تیم‌ها توی چند ماه ممکن باشه. اما این روند برای من و تیمم سه سال زمان برد.

همه چالش‌های تیم سازی، ایده‌پردازی، ترسیم چشم انداز و استراتژی و توسعه محصول یک طرف، این که یه نوجوون 15 ساله توی بوشهر هم باشی که میخواد دنبال رویاهاش بره یک طرف.

نمیدونم این حس اضطراب شدید که "حالا چی میشه؟" همراه با خوشحالی و ذوق مختص منه یا هرکسی که یه کاریو شروع میکنه با این حس رو به رو میشه.

ولی هرچی که هست میدونم باید خیلی سریع پشت سر بذارمش =)
سپهر حدائق نیا check_circle مدیرعامل و موسس ترنوبو 3 ماه ● منتشر شدهpublic
bookmark_border
شاید ایده‌پردازی و راه اندازی یه محصول در همین حد نسخه بتا برای خیلی از تیم‌ها توی چند ماه ممکن باشه. اما این روند برای من و تیمم سه سال زمان برد.

همه چالش‌های تیم سازی، ایده‌پردازی، ترسیم چشم انداز و استراتژی و توسعه محصول یک طرف، این که یه نوجوون 15 ساله توی بوشهر هم باشی که میخواد دنبال رویاهاش بره یک طرف.

نمیدونم این حس اضطراب شدید که "حالا چی میشه؟" همراه با خوشحالی و ذوق مختص منه یا هرکسی که یه کاریو شروع میکنه با این حس رو به رو میشه.

ولی هرچی که هست میدونم باید خیلی سریع پشت سر بذارمش =)

محتوای دیگری وجود ندارد